Reguli generale pentru accesul în gimnaziu

 1. Pe durata desfăşurării procesului de învăţământ accesul în şcoală este monitorizat de către personalul de pază, profesorii care efectuează serviciul pe şcoală la fiecare etaj și personal angajat. După terminarea orelor, paza se realizează cu personal angajat .
 2. Pe durata desfăşurării procesului de învăţământ, în şcoală nu au acces persoane străine, cu excepţia celor care solicită audienţe, conform graficului aprobat, a personalului didactic, a personalului cu atribuţii în domeniul în care se legitimează sau a părinților/tutorilor sau reprezentanților legali ai elevilor .
 3. La intrarea în şcoală , ușierul va asigura legitimarea şi înscrierea vizitatorilor în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile şcolii. În registru vor fi consemnate numele şi prenumele, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ.
 4. Ecusoanele de acces se păstrează şi se eliberează la ușier. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată durata vizitei şi de a-l restitui ușierului, în momentul părăsirii şcolii. După înregistrarea datelor în registru, ușierul va conduce vizitatorul până la locul stabilit – sala profesorală / secretariat / direcţiune.
 5. Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale şcolii referitoare la accesul în şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele declarate la intrarea în şcoală, fără acordul conducerii şcolii. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul şcolii a persoanei respective, de către organele abilitate şi/sau interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală.
 6. Este interzis accesul în şcoală al persoanelor turbulente sau al celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, al celor având comportament agresiv, precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în şcoală.
 7. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de animale sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante, țigări sau băuturi alcoolice.
 8. Este interzis accesul cu autoturisme personale in perimetrul școlii, cu excepția celor care au acceptul conducerii unității și cele ale personalului angajat (anexa 3). Numerele de înmatriculare ale autoturismelor care au acces în unitate vor fi consemnate în Registrul pentru evidenta vizitatorilor (anexa 4).
 9. Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea şcolii, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în şcoală este monitorizată video permanent.
 10. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte obligaţiile ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea şcolii, a bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ.
 11. În cazul unor incidente grave care tind să afecteze ordinea publică va fi anunțată conducerea școlii sau organele de poliție.

                      Accesul elevilor în gimnaziiu

 1. Pentru intrarea/ieşirea în/din curtea sau clădirea şcolii elevii vor utiliza poarta destinată lor de pe strada Milești şi întrarea principală. Elevilor le este interzis să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar.
 2. Părinții/tutorii/reprezentanții legali ai elevilor pot solicita în scris diriginților sau conducerii unității învoirea elevilor. Modelul de solicitare poate fi obținut de la secretariatul școlii sau de la dirigintele clasei.
 3. Este interzisă folosirea de către elevi a altor uși de întrare.

Accesul părinților/tutorilor/reprezentanților legali

 1. Accesul părinților/tutorilor/reprezentanților legali se va face doar pe intrarea principală şi este permis după acceptul administratorului de serviciu şi primirea unui ecuson pentru vizitatori.
 2. Părintele, tutorele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
 3. a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;
 4. b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 5. c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
 6. d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte;
 7. e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.
 8. f) La întâlnirile solicitate de părinți programate de comun acord cu diriginții, cadrele didactice sau conducerea scolii;
 9. g) La diferite evenimente publice si activități școlare și extrașcolare organizate in incinta unității de învățământ la care sunt invitați sa participe părinții/ reprezentanții legali;
 10. h) În cazuri speciale, pentru sprijinirea deplasării elevilor cu handicap locomotor sau aflați temporar în incapacitate de deplasare (ex. fractură la picior), după primirea avizului conducerii unității, alte situații speciale, după avizarea de către conducerea unității.
 11. 3. Părinții/tutorii/reprezentanții legali care intra în scoală vor fi consemnați de personalul de pază – care înregistrează datele în registrul special de intrare-iesire în/din unitate – (numit Registrul pentru evidenta vizitatorilor)(anexa 4), ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/ persoana la care doreşte să meargă.
 12. Părinții/tutorii/reprezentanții legali se legitimează în incinta scolii cu ecusonul „Vizitator” pe care îl vor primi la intrarea în unitatea școlară și pe care îl vor preda la părăsirea unității.

                           Accesul persoanelor străine

 1. Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală.
 2. Toate persoanele din afara unităţii, care intră în scoală, vor fi legitimate de personalul de pază – care înregistrează datele în registrul special de intrare-iesire în/din unitate-Registrul pentru evidenta vizitatorilor , unde se va indica ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/ persoana la care doreşte să ajungă.
 3. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în incinta scolii.
 4. Persoanele străine se legitimează în incinta scolii cu ecusonul „Vizitator”.
 5. Personalul de monitorizare şi control cum ar fi: inspectori şcolari, inspectori de specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în Registrul pentru evidenta vizitatorilor şi nu primesc legitimaţie de vizitatori.
 6. La părăsirea școlii, în același registru, personalul de pază completează data iesirii din unitatea scolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator.
 7. În cazul în care persoanele străine pătrund în şcoală fără a se legitima şi a fi înregistrate în registrul de intrări-ieşiri de la poartă, directorul unităţii/profesorul de serviciu va solicita intervenţia poliţiei .

8.Vizitatorii au obligația, sa respecte reglementările interne ale unității de învățământ referitoare la accesul în școală și să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din școală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite conform declarației inițiale fără acordul conducerii unității de învățământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul scolii a persoanelor respective, de către organele abilitate si/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în școală;

                                 Alte prevederi

 1. Accesul în școală în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale, precum și după-masa în zilele lucrătoare, este permis doar cu aprobarea prealabilă a conducerii unității. Se va întocmi în acest sens un tabel cu numele participanților, scopul activității, responsabil, perioada alocată, spațiul de desfășurare care va fi atașat registrului de evidență al vizitatorilor.

Numele şi prenumele elevului: _________________________________________________________

Varsta:________________Clasa:_________________ Data: ________________Ora: _____________

Motivul părăsirii incintei gimnaziului: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

PRECIZARE: Cadrul didactic care semnează prezentul document nu se face responsabil de siguranta elevului după ce acesta părăsește institutia. Elevul părăsește incinta școlii

Diriginte: prof. _________________           Semnătura elevului  __________________________

SOLICITARE de ieşire din incinta  Gimnaziuli nr.7 din partea părinților/tutorilor/reprezentanților legali D-nei/D-lui diriginte prof. ___________________________ Subsemnatul_____________________________________________________________ părinte/tutore legal al elevului/elevei._______________________________________ din clasa__________, vă rog să permiteți ca elevul/eleva mai sus menționat/ă să părăsească incinta școlii în data de___________________de la ora___________________, din următoarele motive: ______________________________________________________________________________ . Menționez că îmi asum răspunderea pentru siguranța elevului/elevei după părăsirea incintei Gimnaziulu nr.7

Data ___________ Semnătura părintelui/tutorelui/reprezentantului legal ___________________________